Privacy Statement


Over Reshift Digital

Reshift Digital BV bestaat sinds 2013 en is gevestigd in Haarlem. Het bedrijf is een van de grootste IT-uitgeverijen van de Benelux. Reshift Digital geeft bladen uit als Computer Idee, PCM, Power Unlimited en Discovery Magazine, maar levert ook 'custom media', uitgaven die speciaal op de wensen van de klant zijn afgestemd.

Gegevensbescherming

Reshift Digital respecteert de privacy van haar klanten en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving ten aanzien van persoonsgegevens. Reshift Digital, gevestigd aan de Nijverheidsweg 18, 2031 CP Haarlem, zal optreden als de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, hierna te noemen Wbp.. De verwerking van uw persoonsgegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag, onder nummer 1276551

Verwerking persoonsgegevens

Verstrekte gegevens

Reshift Digital verzamelt de door u actief verstrekte persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, mobiele nummer en faxnummer, financiële gegevens noodzakelijk voor  het doen van betalingen en informatie over de producten en diensten van Reshift Digital die u hebt aangeschaft. We kunnen u ook vragen om andere informatie te verstrekken, zoals functie, titel, industriële branche, bedrijf/naam en land. Als u zich registreert, zullen wij u ook vragen een gebruikersnaam en een wachtwoord te kiezen voor als u in de toekomst toegang wilt krijgen tot de desbetreffende website(s).

Klikgedrag

Reshift Digital probeert op verschillende manieren haar dienstverlening te optimaliseren. Naast de door u verstrekte gegevens verzamelt, verwerkt en registreert Reshift Digital gebruikersgegevens van ontvangers van Reshift Digital nieuwsbrieven en van bezoekers van Reshift Digital websites. Het klikgedrag van ontvangers en bezoekers wordt bekeken om te bepalen voor welke specifieke onderdelen van nieuwsbrieven en de desbetreffende website gebruikers belangstelling hebben. Op deze manier kunnen onze nieuwsbrieven en websites zoveel mogelijk worden afgestemd op en aangepast aan uw belangstelling, bijvoorbeeld door informatie in de volgorde van uw interesse te presenteren. Ook kan Reshift Digital deze informatie gebruiken om een klantprofiel te maken en om de inhoud van diensten, nieuwsbrieven en aanbiedingen af te stemmen op zaken waar u belangstelling voor hebt.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens.

Reshift Digital zal uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden: 

 • om u via de websites diensten aan te bieden;
 • om u de producten waarop u bent geabonneerd en/of die u heeft aangeschaft toe te zenden;
 • om uw betalingen voor de gekochte producten te verwerken; 
 • om u berichten toe te sturen en contact met u op te nemen over de aangeboden en/of afgenomen diensten;
 • om u op de hoogte te houden van eigen, gelijksoortige producten en diensten van Reshift Digital en haar moeder-, dochter- en zusterondernemingen;
 • om u te benaderen voor interessante acties, opiniepeilingen en promotionele kansspelen van Reshift Digital en haar moeder-, dochter- en zusterondernemingen;  
 • om u te benaderen voor interessante seminars en tentoonstellingen georganiseerd door Reshift Digital en/of en haar moeder-, dochter- en zusterondernemingen;  ;
 • om statistische gegevens op te kunnen stellen en de websites te beveiligen;
 • om u gratis voorzieningen te leveren zoals expertpapers en whitepapers;
 • om u berichten van derde partijen toe te zenden indien u daar voorafgaande toestemming voor heeft verleend;
 • om de diensten beter op uw wensen en interesses aan te laten sluiten door op basis van uw gebruik van de website een profiel van u op te stellen.

Gegevensverwerking in Nederland en overdracht aan leden van de groep in het buitenland

Reshift Digital kan uw persoonsgegevens verstrekken aan haar moeder-, dochter- en/of zustermaatschappijen voor de bovenstaande doeleinden. Uw persoonsgegevens worden eerst opgeslagen op servers van Reshift Digital in Nederland en kunnen vervolgens worden overgedragen aan andere moeder-, dochter- en zustermaatschappijen van Reshift Digital. Daarvandaan kunnen uw gegevens worden gedeeld met andere leden van Reshift Digital voor de hierboven beschreven doeleinden.

We zullen alle stappen nemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig en in overeenstemming met deze privacyverklaring worden behandeld.

Gebruik van gegevens voor Direct Marketing doeleinden

Reshift Digital zal de door u verstrekte en in een klantprofiel opgeslagen informatie gebruiken om u nieuwsbrieven van Reshift Digital te sturen en aanbiedingen van een van de sites van Reshift Digital BV waarvan Reshift Digital denkt dat ze u zullen interesseren.

Bovendien is het zo dat als u akkoord gaat met het ontvangen van aanbiedingen van externe organisaties, uw persoonsgegevens bij Reshift Digital blijven, die u de aanbiedingen van de derden zal sturen. Behalve in het hieronder uitgelegde geval met betrekking tot de levering van gratis voorzieningen, zullen uw persoonsgegevens nooit worden overgedragen aan dergelijke externe organisaties.

Om u gratis voorzieningen zoals whitepapers en expertanalyses te kunnen leveren, is het mogelijk dat Reshift Digital uw persoonsgegevens en/of zakelijke informatie deelt met externe organisaties die partners zijn van Reshift Digital. Deze externe organisaties kunnen binnen of buiten de Europese Unie gevestigd zijn. We zullen uw persoonsgegevens alleen met onze externe partnerorganisaties delen als u daarin van tevoren uitdrukkelijk hebt toegestemd.

Reshift Digital biedt u de mogelijkheid te allen tijde uw voorkeuren te wijzigen en zal u in elke nieuwsbrief of e-mail die u via elektronische weg wordt toegezonden herinneren aan de mogelijkheid om uw voorkeuren te wijzigen en om u af te melden voor verder ontvangst van e-mails.  Indien u geen e-mail wenste te ontvangen van Reshift Digital, kunt u zich nu ook afmelden via marketing@reshift.nl

U kunt ook te allen tijde uw wensen aan ons kenbaar maken door ons een brief of een e-mail te sturen op het adres dat onder aan deze Privacyverklaring staat onder het kopje 'uw rechten'.

Verstrekking van gegevens aan derden

Als het bedrijf dat deze website beheert, verkocht wordt, dan zullen de relevante lijsten van geregistreerde bezoekers en andere persoonsgegevens van onze abonnees en gebruikers worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Ook bestaat de mogelijkheid dat Reshift Digital uw persoonsgegevens onthult als Reshift Digital hiertoe verplicht is als gevolg van een rechterlijk bevel of een andere wettelijke verplichting, een dagvaarding of een rechtszaak of als dat op een andere manier wettelijk verplicht is, of als we van mening zijn dat het noodzakelijk is ter verdediging van onze rechten, bijvoorbeeld om illegale activiteiten of inbreuken op ons beleid te voorkomen of te bestrijden.

Cookies

Voor het verzamelen van gegevens gebruikt Reshift Digital cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf of in het geheugen van uw computer worden opgeslagen. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om uw favoriete instellingen voor een bepaalde dienst, webpagina of website bij te houden. Cookies kunnen ook worden gebruikt om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak te zien krijgt en om het aantal keren dat een advertentie wordt weergegeven te registreren. Als het niet noodzakelijk is om persoonsgegevens in een cookie op te slaan, zal Reshift Digital dat niet doen.

Wilt u geen cookies accepteren, dan kunt u dit altijd zelf aangeven in uw browser. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen bij de fabrikant van uw browser. Als u cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde functies niet werken of dat bepaalde diensten niet beschikbaar voor u zijn.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” zoals hierboven beschreven.De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Voor het vertonen van advertenties op de website van Reshift Digital, maakt Reshift Digital gebruik van de ad-serving software van WebAds. Meer informatie hierover vindt u bij WebAds (www.webads.nl).

Websites van derden

Op de websites van Reshift Digital kunt u hyperlinks aantreffen naar de websites van derden. Reshift Digital heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten en/of websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Dit Privacy Statement van Reshift Digital heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website van Reshift Digital zijn verkregen. Reshift Digital accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten, websites en/of cookies van derden.

Beveiliging

Uw persoonsgegevens worden verwerkt onder verantwoordelijkheid van Reshift Digital. Reshift Digital zal ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens met zorg worden behandeld en zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en tegen elke vorm van onwettige verwerking.

Bewaren gegevens

Reshift Digital bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt.

Uw rechten

Indien u wilt weten welke persoonsgegevens Reshift Digital over u heeft vastgelegd, kunt u contact opnemen met Reshift Digital door een mail te sturen naar marketing@reshift.nl of door uw verzoek te sturen aan Reshift Digital, Afdeling Marketing, Nijverheidsweg 18, 2031 CP Haarlem.

Reshift Digital zal ten minste binnen vier weken aan u mededelen of Reshift Digital persoonsgegevens over u verwerkt. Indien dit het geval is, zendt Reshift Digital u tevens een volledig overzicht van de persoonsgegevens die Reshift Digital over u verwerkt.

U kunt Reshift Digital aan de hand van het verstrekte overzicht verzoeken om persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of doeleinden van verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Reshift Digital zal ten minste binnen vier weken laten weten of, dan wel in hoeverre, Reshift Digital aan uw verzoek zal voldoen. 

Wijziging van deze privacyverklaring

Reshift Digital behoudt zich het recht voor om te allen tijde onze privacyverklaring te wijzigen. Eventuele wijzigingen in de privacyverklaring zullen op deze pagina worden geplaatst.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben over deze privacyverklaring dan kunt u een e-mail sturen aan marketing@reshift.nl.